O nás

AGROSILVA SR spol. s r.o. zastupuje na slovenskom trhu viac ako 15 rokov ako zmluvný partner výrobcu - spoločnosti REPLAST PRODUKT spol s r.o.,

Vstupnou surovinou na výrobu všetkých produktov je recyklované PVC. Ak hľadáte ekonomicky mimoriadne výhodnú priemyselnú podlahu do haly, skladu s vysokou nosnosťou-sme tu pre Vás.

Našou filozofiou je " radšej nepredať, ako predať nevhodne "Preto pred každou objednávkou radi poskytneme pre konkrétne aplikácie a požiadavky bezplatnú konzultáciu.

 

NOSNÝ PRODUKT :

Priemyslené podlahy sú určené v:

  • Priemysle: sklady, dielne, výrobné haly, technologické linky,  autoservisy.

  • Poľnohospodárstve a drobnochove: stajne, výbehy, dojárne, koterce a psie búdy.

  • Športe a kultúre: štadióny,posilňovne, fitnescentrá, výstavy, veľtrhy, koncerty.

  • Domácnostiach: garáže, pivnice, skleníky, dielne.

  • Stavebníctve: na pokrytie nespevnených plôch pre prejazd nákladných vozidiel a mechanizácie, prejazd automobilov pri úpravách ciest, parkoviská.

  ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI PRIEMYSELNEJ PVC PODLAHY :

  • Nosnosť podlahových dosiek až 4000kg / dm2 – vhodné aj pre ťažkú manipulačnú techniku.

  • Chemická odolnosť voči: kyselinám, zásadám, močovine, olejom, ropným produktom a chemikáliám - použitie do všetkých typov prevádzok.

  • Výborná mechanická odolnosť: pri zaťažení 2000kg/dm2 podlahová doska vykazuje 3 % pružnú deformáciu, v prípade lokálneho poškodenia jednoduchá výmena len jednej poškodenej podlahovej dosky.

  • Jednoduchá a veľmi rýchla pokládka, ktorú ľahko zvládnete svojpomocne. V prípade potreby je možné priemyselnú podlahu ľahko rozobrať.

  • Dobré tepelno izolačné vlastnosti.

  • Nenáročná údržba: stačí opláchnuť vodou, alebo priemyselnú podlahu jednoducho zamiesť.

  • Nekĺzavý povrch: certifikát (Veľmi bezpečné).

  • Protipožiarna odolnosť: certifikát - klasifikácia Dfl – Sn2 (Neľahko horľavé).

  • Mrazuvzdornosť.

  • Elektroizolačné vlastnosti: pod priemyselnú podlahu možno priamo ukladať elektrické káble.

  • Ekologický produkt: 100% ný recyklát.

  ĎAĽŠIE VÝHODY?

  • Bez prípravy: PVC priemyselné podlahy je možné ukladať priamo na starú, už nevyhovujúcu a poškodenú podlahu bez sanácie starého podkladu, čo ušetrí čas i prostriedky.

  • Bez odstávky: pokládka PVC priemyselnej podlahy nevyžaduje odstaviť výrobu alebo vyprázdniť sklad.

  • Okamžite k užívaniu: nakoľko nie je potrebný mokrý proces - podlahu možno okamžite používať.

  • Bez nákladov na montáž:: jednoduchá suchá pokládka plastových priemyselných podláh, eliminuje ďalšie, obyčajne nezanedbateľné náklady (napr. lepenie).

 •  

  K ĎAĽŠÍM NAJŽIADANEJŠÍM PRODUKTOM PATRIA :

  cestné spomaľovače - spomaľovacie prahy - retardéry * carstopy - parkovacie dorazy * obrubníky a vodiace prahy * plastové podstavce pod dopravné značky * káblové chráničky * káblové mosty - káblové prechody * vysokozáťažové pontónové dosky

   

  VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI

  AGROSILVA SR, s.r.o. , Kukučínova 1676/25, 921 01 Piešťany; IČO: 17 639 379

  O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  (1) Naša spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať súkromie a osobné údaje svojich odberateľov, obchodných partnerov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie ako aj návštevníkov našej webovej stránky www.agrosilva.sk, ak nám takého údaje v kontakte s nami poskytnú. Naša spoločnosť je oprávnená spracovať osobné údaje svojich obchodných partnerov a spotrebiteľov bez ich súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov odberateľa/ spotrebiteľa vykonáva v predzmluvných a zmluvných vzťahoch, ktoré je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

  Ide o údaje nevyhnutné pre :

  -       vystavenie nevyhnutných dokladov v súlade s platnými predpismi , pri kontaktovaní odberateľa/spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky , ako aj   s doručením objednaného tovaru,

  -       vedenie účtovníctva , vykonanie auditu , vybavenie reklamácií.

  (2) Rozsah spracúvaných údajov je v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie našich zmluvných záväzkov tak , aby boli súčasne splnené všetky zákonné povinnosti a súčasne aby naša spoločnosť chránila oprávnené záujmy spotrebiteľa .

  Rozsah spracúvaných údajov je : krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ako aj ďalšie údaje súvisiace s objednávkou , resp. s platbou za dodávku tovarov, prípadne služieb. Naša spoločnosť zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na účtovné spracovanie objednávky, na daňové účely, na doručenie tovaru a na činnosti s ním spojených, a to v rozsahu a za podmienok podľa všeobecných obchodných podmienok.

  (3) Naša spoločnosť týmto oznamuje odberateľovi/spotrebiteľovi, že v súlade s platnou legislatívou a to najmä nariadenia EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov odberateľa/spotrebiteľa budú  tieto poskytnuté  tretím stranám , ktoré sa budú podieľať na realizácii daného zmluvného vzťahu.

  Naša spoločnosť poskytuje odberateľom/spotrebiteľom dopravné služby prostredníctvom spoločností :  DHL Express (Slovakia) spol. s r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO 31342876 a  DSV Slovakia s.r.o., Diaľničná 6, 903 01Senec, IČO: 35757345. Politika ochrany osobných údajov v týchto spoločnostiach môže byť iná, než v našej spoločnosti, a preto vám odporúčame zistiť ich prístup k ochrane osobných údajov skôr, než nám zašlete svoje osobné údaje na zabezpečenie prepravy objednaného tovaru na vami určené miesto.

  (4 ) Ak bude naša spoločnosť v budúcnosti využívať marketingové aktivity, ako sú sledovanie a vyhodnocovanie online či offline aktivít svojich zákazníkov či návštevníkov našich webových stránok, spájanie týchto údajov o nich z rôznych zdrojov (napr. zo sociálnych sietí) na lepšie cielenie reklamy a na zasielanie e-mailov zameraných na zákazníka, na čo si však potom vyžiada súhlas dotknutej osoby zakliknutím príslušného políčka na našej webovej lokalite. V prípade , že zákazník následne udelí našej spoločnosti súhlas na realizáciu uvedených aktivít, tak tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať. V súčasnosti naša spoločnosť takéto marketingové aktivity nevyužíva.

  (5) Odberateľ/spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese podlahy@agrosilva.sk . V prípadoch, v ktorých naša spoločnosť spracúva osobné údaje odberateľa/spotrebiteľa na základe jeho písomného súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania jeho súhlasu predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (napr. faktúra), takéto údaje nemožno vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

  (6) Odberateľ/spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od našej spoločnosti vyžadovať najmä :

  • prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania,
  • opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili,
  • výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne,
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov , bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
  • obmedzenie rozsahu spracovania iba na najnutnejšie zákonné dôvody
  • resp. namietať pokiaľ zistí , že spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami,
  • prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

  (7) Naša spoločnosť využíva funkciu Remarketing od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka v rámci stránky www.agrosilva.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov ani iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.agrosilva.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

  KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

  Práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo: +421 905 / 618 352  alebo  odoslaním správy na e-mailovej adrese:  podlahy@agrosilva.sk . Môžete sa na nás obrátiť aj písomne na adrese:  Agrosilva SR, s.r.o. Kukučínova 1676/25, 921 01 Piešťany .

  Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

  Agrosilva SR s.r.o.                                        V Piešťanoch,  dňa 21.05.2018