Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 1.8. 2012:

1. Všeobecne

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AGROSILVA SR spol. s r.o., so sídlom Kukučínova 1674 / 25, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO:17639379 (ďalej predávajúci) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a fyzickými a právnickými osobami (ďalej kupujúci). Zmluvné strany môžu dojednať aj iné podmienky, to však musí byť uvedené v potvrdení o objednávke.

2. Objednávanie

2.1 Kupujúci v písomnej objednávke špecifikuje výrobok, množstvo a presnú adresu doručenia. Telefonické, faxové a ústne objednávky budú potvrdené písomne, alebo e–mailom.

2.2 Zmluva vzniká potvrdením objednávky.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

3. Miesto odberu

3.1 Tovar bude pripravený k odberu v Piešťanoch.Predávajúci zaistí naloženie tovaru na dopravný prostriedok, určený kupujúcim.

3.2 AK si kupujúci zaistí dopravu, zodpovedá za prípadné škody spôsobené na tovare odo dňa jeho prevzatia prepravcom.

3.3 V prípade, že si kupujúci nezaistí prepravu, bude preprava po dohode s kupujúcim zaistená predávajúcim a kupujúci sa zaväzuje uhradiť prepravné náklady.

4. Obaly

4.1 Tovar je podľa druhu balený na štandardných europaletách v počtoch uvedených v cenníku.

5. Ceny

5.1 Základné ceny tovaru sú určené cenníkom predávajúceho, platným v dobe uskutočnenia dodávky a to EXW Piešťany.

6. Platobné podmienky

6.1 Tovar je dodávaný vždy po zaplatení, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak. Strany (kupujúci a predávajúci) zjednávajú výhradu vlastníckeho práva podľa ustanovení § 445 Obchodného zákonníka a to tak, že predmet kúpy (dodávka tovaru) prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úhrade kúpnej ceny v plnej výške.

6.2 Daňový doklad – faktúra sa zasiela na adresu uvedenú v objednávke. Účinky doručenia nastanú aj v prípade, že pošta vráti zásielku ako nedoručiteľnú, alebo kupujúci akýmkoľvek spôsobom doručenie zmarí.

6.3 Kupujúci súhlasí, aby 30 dní po lehote splatnosti bola pohľadávka postúpená k vymáhaniu s tým, že všetky náklady spojené s vymáhaním ponesie kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať úrok z oneskorenia vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň oneskorenia. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim vo výhradnom vlastníctve predávajúceho.

6.4 V prípade, že kupujúci mešká s úhradou a tovar z tohto dôvodu nemôže byť predaný, uloží predávajúci tovar vo svojom sklade na náklady kupujúceho. Kupujúci je tak povinný uhradiť predávajúcemu akékoľvek zvýšené náklady (zloženie a naloženie tovaru v sklade, skladné, dopravné a manipulačné úkony v prípade premiestňovania tovaru v sklade atd.), zo strany predávajúceho sa v tomto prípade dodávka považuje za splnenú.

6.5 Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, považuje to predávajúci za porušenie zmluvných vzťahov a je oprávnený:

  • a)Znížiť, alebo zrušiť zjednanú zľavu z ceny tovaru.
  • b)Odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7. Akosť

7.1 Za porušenie akosti sa nepovažujú drobné odchýlky v rozmeroch, farbe a povrchu výrobkov, nakoľko sú tieto závislé od vstupnej suroviny – recyklovaného PVC.

8. Riziko vzniknutých škôd na tovare

8.1 Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli neodborným zaobchádzaním s tovarom.

9. Reklamácie

9.1 Pri prevzatí tovaru obdrží kupujúci dodací list a potvrdí prevzatie na jeho kópii, kde prípadne vyznačí zistené nedostatky.

9.2 Prípadné poškodenie časti dodávky pri doprave, neoprávňuje kupujúceho k vráteniu celej zásielky.

9.3 Kupujúci je povinný tovar bezprostredne po dodaní skontrolovať a má právo akékoľvek zistené závady reklamovať písomnou formou. Do vyriešenia reklamácie je povinný reklamovaný tovar uschovať.

10. Zrušenie objednávky

10.1 V prípade zrušenia objednávky kupujúcim, bude predávajúci kupujúcemu fakturovať náklady spojené s realizáciou objednávky, vynaložené od dátumu vystavenia objednávky.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 predávajúci je oprávnený uložiť a spracovať dáta kupujúceho, ktoré boli získané v priebehu obchodného vzťahu, podľa platných právnych ustanovení k ochrane dát.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obe zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty či riziká, ktoré môžu vyplynúť z činností spojených s plnením zmluvy.

12.2 Každá zo zmluvných strán dôsledne zaistí dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, týkajúcich sa vzájomného zmluvného vzťahu.

12.3 Predaj tovaru či služieb sa uskutočňuje podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok,platného Cenníka predávajúceho pre príslušné obdobie a prípadne uzatvorenej zmluvy

12.4 Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho

12.6 Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.8. 2012 do odvolania